Your browser does not support JavaScript!
NUK:Department of Applied Mathematics
國立高雄大學應用數學系
系友捐款方名錄

應數系系友捐款芳名錄

捐款年月 捐款人 捐款項目 捐款內容
106/11 梁○椉 續飛計畫獎學金 NT$ 350
106/3 朱○峰 續飛計畫獎學金 NT$ 20,000
106/3 楊○強 續飛計畫獎學金 NT$ 20,000
106/3 蔡○娟 續飛計畫獎學金 NT$ 300
106/3 鄭○彥 續飛計畫獎學金 NT$ 5,000
106/3 鄭○新 續飛計畫獎學金 NT$ 10,000